Tjänster

vi utför alla motormanuella skogliga tjänster

Odoo - Sample 1 for three columns

Röjning

Vi har erfarenhet av all slags röjning från Skåne till Jämtland. Vi röjer även alla slags lövträdsbestånd, blandbestånd, barrträdsbestånd och ädellövskogsbestånd.

  • Plant- och ungskogsröjning

  • Siktröjning/röjning före gallring

  • Hyggesrensning

  • Väg- och dikesröjning, rågångsröjning

  • EKO- skogar, rekreativa - boendenära och kulturkänsliga omr¨den av olika art

Våra kunder är skogägarorganisationer, enskilda skogsägare med såväl små som stora skogsinnehav, skogsägareföreningar, kommunala skogsförvaltningar, gods och slott, skogsbolag, statliga skogar och Svenska Kyrkans skogsförvaltningar.

Vi är PEFC certifierade sedan 2012

PERSONALKVALITET och MILJÖ Odoo - Sample 3 for three columns

Natur/kultur- och landskapsvårdande röjning

Vi anlitas för röjning i tätortsnära skogsobjekt, olika typer av reservat, turist- och strövområden, kulturmiljöer


REFERENSOBJEKT

Odoo - Sample 2 for three columns

Motormanuell avverkning

Vi avverkar motormanuellt, när precision krävs eller markförhållanden gör att man har svårt att gå in med maskiner samt även i bestånd av grövre skog som  exempelvis grov bok och ek.

Flera av våra skogsarbetare har den högre C-nivån varför vi har formell behörighet att utföra farliga och speciella arbeten efter tex stormar etc.